EN

AYDINLATMA METNİ

KABLOMAR KABLO HAMMADDEERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Değeri Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya
belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri
sorumlusu olarak KABLOMAR KABLO HAMMADDEERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından
işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri
alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini, mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin
yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin
yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve
etkinlik yönetimi, satış, pazarlama ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya,
promosyon süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, lojistik
faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim süreçlerinin
yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim
yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi ve fiziksel güvenlik
süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun
yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında
3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel Verileriniz; TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Mesleki
Yeterlilik Kurumu Kanunu, İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler
gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans
kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, mesleki eğitim
hizmeti veren aracı eğitim kurumlarına, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,
hissedarlarımıza, topluluk şirketlerimize ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası
kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari
faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Dijital ortamlarda elektronik
yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde verileriniz toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi
faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri bilgi onay formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, satın
alma talep formları, cari kart açılış formları diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday
başvuru formları, şikayet/talep/iletişim formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler
aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan
ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz,
işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak
üzere KABLOMAR KABLO HAMMADDEERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. dışından da elde edilebilecek şekilde
çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda
düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en
kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e)KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
f)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize
iletebilirsiniz.
İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak
Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi
kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.cablemar.com
adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanmanızı,
talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak
bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.
Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu kablomarkablo@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı
olarak bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

HABERLER

HABERLER

Mesaj Gönderin

Mesaj Gönderin

YENİLİKLERİ TAKİP ETMEK İÇİN KAYDOLUN

Bizim hakkkımızda daha fazlası için takipte kalın

© 2023 Cablemar. Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım & Yazılım Mango Medya

© 2023 Cablemar. Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım & Yazılım Mango Medya .